Strona Główna

Świat jest księgą, a kto nie podróżuje, czyta tylko jedną stronę
(św. Augustyn z Hippony)

Oddział PTTK „PODBESKIDZIE” zawiadamia, że biuro Oddziału  jest czynne we wtorki i czwartki w godz. 11.30-16.00. do 30.03.2023.

do Prezesów Kół/Klubów Oddziału PTTK „PODBESKIDZIE” w Bielsku-Białej

W oparciu o pismo Zastępcy Sekretarza Generalnego ZG PTTK – Jacka Treichela, w związku z rozpoczęciem od 1 stycznia 2022 roku procesu wprowadzania danych do Centralnej Bazy Członków PTTK, Zarząd Oddziału postanawia:
1. W roku 2023 nie będzie możliwości wykupu znaczków członkowskich poprzez wpłatę na konto Oddziału, dotyczy to zarówno Kół/Klubów jak również członków indywidualnych.

2. Wykupu znaczków członkowskich na rok 2023 dla swoich członków dokonują wyłącznie członkowie Zarządu Koła/Klubu przedkładając listę osób dla których są wykupywane znaczki z podaniem Imienia i Nazwiska oraz numeru legitymacji PTTK i wysokości składki (dotyczy to Kół/Klubów które złożyły w Oddziale wykaz swoich członków). Nowych członków podajemy wg zasad z roku 2022, które przypominamy poniżej. Należy też złożyć od wszystkich członków wypełnioną Deklarację Członka Zwyczajnego PTTK (nowy wzór) wraz z Oświadczeniem o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.

3. Koła/Kluby które nie złożyły do tej pory wykazu swoich członków muszą złożyć taki wykaz przy wykupie znaczków członkowskich na 2023 rok, w razie braku wykazu nie będzie możliwości zakupu znaczków członkowskich na 2023 r. aż do chwili złożenia wykazu. Należy też złożyć od wszystkich członków wypełnioną Deklarację Członka Zwyczajnego PTTK (nowy wzór) wraz z Oświadczeniem o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.

4. Członkowie którzy opłacają składkę członkowską indywidualnie w Biurze Oddziału zobowiązani są do wypełnienia Deklaracji Członka Zwyczajnego PTTK wraz z Oświadczeniem o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych przed opłaceniem składki członkowskiej na 2023 r. w razie odmowy wypełnienia tych druków nie będzie możliwości wykupu znaczka członkowskiego. Druki deklaracji i oświadczenia są do pobrania w Biurze Oddziału w godzinach pracy Biura. W przypadku Oddziału PTTK „PODBESKIDZIE” administratorami danych są:
Marek Czader –Prezes, Andrzej Kucia – Wiceprezes, Krystyna Falk – pracownik biura.
Szanowni Prezesi, proszę o zaktualizowanie danych wszystkich członków Kół/Klubów, którzy w bieżącym roku opłacili składkę członkowską. Aktualizacja powinna zawierać:
1. Imię i Nazwisko
2. Datę urodzenia
3. Dla osoby poniżej 16 roku życia podanie Imienia i Nazwiska opiekuna prawnego
4. Nr PESEL
5. Nr telefonu lub adres e-mail (może być numer telefonu i adres e-mail razem)
6. Dokładny adres zamieszkania
7, Nr legitymacji PTTK
8. Datę wstąpienia do PTTK
9. Wysokość opłaconej składki PTTK
10. Dokładna data opłacenia składki PTTK
11. Posiadane uprawnienia Kadry PTTK (Nr legitymacji i dokładna data nadania uprawnień)
12. Posiadane wyróżnienia i odznaczenia (Nr legitymacji i dokładna data przyznania wyróżnienia lub Odznaczenia)
Spełnienie tych wymogów jest wymagane w związku z obowiązkowym wprowadzeniem danych do Centralnej Ewidencji Członków PTTK. Brak którejkolwiek pozycji uniemożliwia wprowadzenia tych danych do ewidencji co może skutkować trudnościami w uzyskaniu odszkodowania w ramach ubezpieczenia PTTK Z turystycznym pozdrowieniem

Bielsko-Biała 24.01.2023 r.

Naszą działalność możesz wesprzeć przekazując nam 1% podatku.
Nasz numer KRS: 0000099074

Znajdź nas na facebooku: https://www.facebook.com/pttk.podbeskidzie

Jak zostać członkiem PTTK?

Od 1.04.2020 obowiązują nowe warunki ubezpieczenia członków PTTK. Odpowiednie dokumenty można pobrać z zastępującego linku: Ubezpieczenia członków PTTK 
Uwaga! Mieszkańcy Bielska-Białej, nie będący członkami PTTK, mają prawo uczestniczyć w wycieczkach i imprezach organizowanych przez Oddział „PODBESKIDZIE”, a dofinansowanych przez UM Bielsko-Biała. W takim przypadku prosimy o indywidualne ubezpieczenie na czas imprezy.

Zarząd Oddziału informuje, że w związku z wejściem w życie przepisów Ustawy z dnia 27.11.2017 roku o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych Oddział organizuje imprezy turystyczne WYŁĄCZNIE dla członków PTTK.
Zapoznaj się z warunkami uczestnictwa w imprezach organizowanych przez nasz Oddział

 

 Wysokość składek w roku 2023 będzie wynosić:
1) 75,00 zł dla osób opłacających składkę normalną za okres od 01.01.2023 r.–31.12.2023 r.
2) 51,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową za okres od 01.01.2023 r.–31.12.2023 r.
3) 36,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową młodzieżową za okres od 01.01.2023 r.–31.12.2023 r.

Szczegóły w Uchwale nr 6/XXX/2022 Zarządu Oddziału

 

 

Dodaj komentarz