Referat kol. Lucyny Bardel

85 lat Oddziału PTTK PODBESKIDZIE w Bielsku-Białej
Spotkaliśmy się dzisiejszego dnia, aby uczcić Jubileusz 85. lecia Oddziału PTTK PODBESKIDZIE w Bielsku-Białej.
Możemy uważać, że to nie aż tak ważny jubileusz, bo nie okrągły, ale jednak jubileusz.
W trwającej kadencji władz Oddziału wybranych w 2013 roku skupiło się trochę ważnych dla naszego regionu rocznic i trudno o nich nie wspomnieć. W roku 2014 obchodziliśmy rocznicę 90 lat zorganizowanej polskiej turystyki na ziemi bielskiej, w roku 2016 będziemy się przygotowywać do 90. rocznicy zorganizowanej turystyki na ziemi bialskiej oraz 110 rocznicę powołania Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. A w roku 2015 obchodzimy 85 lat istnienia Oddziału PTT-PTTK w Bielsku-Białej.
Witam serdecznie w imieniu Zarządu Oddziału przybyłych na dzisiejsze spotkanie gości.
Pana Romana Bargieła – Prezesa ZG PTTK,
Pana Jerzego Kapłona – skarbnika ZG PTTK,
Pana Jerzego Gajewskiego – przewodniczącego KTG ZG PTTK
Pana Ryszarda Mazura – Honorowego Członka PTTK oraz wiceprzewodniczącego Kapituły odznaczeń ZG PTTK
Pana Jakuba Nowaka – członka Zarządu Głównego PTTK, sekretarza Kapituły Rady Prezesów Województwa śląskiego, prezesa Oddziału Babiogórskiego PTTK w Żywcu
Pana Jacka Tyczkowskiego – prezesa Oddziału „Beskid Śląski” w Cieszynie, członka Prezydium Rady Prezesów Oddziałów PTTK Województwa śląskiego i wiceprzewodniczącego Kapituły Odznaczeń i Wyróżnień tej Rady.
Członka Honorowego PTTK: Edmunda Zajiczka
Witam:
Pana Ryszarda Radwana – naczelnika Wydziału Kultury Fizycznej Urzędu Miasta Bielska Białej
Pana Aleksandra Pietrzaka – inspektora Miejskiego Zarządu Oświaty Urządu Miasta BB
Panią Sylwię Cieślar – Radną Sejmiku Województwa Śląskiego
Panią Katarzynę Adamiec – członka Zarządu Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej
Panią Alinę Macher – przedstawiciela Biura ds. Promocji Powiatu, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego.
Pana Mieczysława Rączkę – wójta Gminy Wilkowice
Pana Jacka Lipowieckiego – z – ca wójta Gminy Wilkowice
Pana Břetislava Bohača – przewodniczący Oddziału Klubu Czeskich Turystów Morawsko Śląskiego Województwa,
Jána Klučku – prezesa Oddziału Rady Regionu KST w Żylinie wraz z delegacją działaczy KST Antonem Rechtoríkem, Štefanem Dočárem i Miladou Kodajovou.
Pana Jerzego Gajewskiego – przewodniczącego KTG ZG PTTK,
Pana Zdzisława Górywodę – członka KTG ZG PTTK i wieloletniego działacza naszego Oddziału,
Pana Andrzeja Kucię – przewodniczącego Delegatury Zachodniokarpackiej KTG ZG PTTK,
Pana Edmunda Brzozowskiego – przewodniczącego KTN ZG PTTK
Pana Jerzego Siodłaka – Naczelnik Grupy Beskidzkiej GOPR
Pana Huberta Kobarskiego – Nadleśniczego Nadleśnictwa Bielsko
Pana Leszka Olechowskiego – kierownika Domu Turysty PTTK w Bielsku-Białej oraz kierownika Schroniska PTTK na Szyndzielni Janusza Szeję,
Witam Dyrektorów Placówek Oświatowych Bielska-Białej i Powiatu Bielskiego w osobach:
Panią Agatę Czauderna, Pana Bohdana Klimaszewskiego, w zastępstwie Pani Dorota Stańczyk oraz Opiekunów SKKT-PTTK. Szczególnie serdecznie witam Pana Klaudiusza Knypsa – dyrektora Zespołu Szkół im. Juliana Tuwima, który w dniu dzisiejszym gości nas w swojej placówce, której uczniowie i nauczyciele w specjalny sposób zaangażowali się w przygotowanie naszego Jubileuszu.
Witam działaczy, turystów i sympatyków naszego Oddziału, którzy zaszczycili nas swoją obecnością
W roku jubileuszowym nasz Oddział wzbogacił się o nowy sztandar, który ufundowali jego członkowie i sympatycy.
Władze samorządowe Bielska-Białej doceniły naszą działalność pod Beskidami i na ich wniosek Oddział nasz został odznaczony przez Ministerstwo Sportu i Turystyki Honorową Odznaką „Za zasługi dla Turystyki”, a wręczoną przez Prezydenta Miasta Bielska-Białej w trakcie obchodów Światowego Dnia Turystyki.
Przy okazji jubileuszu należy wspomnieć również o szczególnym wyróżnieniu Towarzystwa: otóż Rada Miasta Bielska-Białej przyjęła wniosek Zarządu o umieszczeniu na mapie administracyjnej miasta nazwy „Rondo Polskiego Towarzystwa Turystyczno -Krajoznawczego”. W ten sposób uhonorowano pracę wielu turystów i krajoznawców.
Historia:
Dzieło tworzenia polskich organizacji turystycznych zapoczątkowano jeszcze w czasach zaborów w 1873 roku pod Tatrami, tworząc Galicyjskie Towarzystwo Tatrzańskie.
Pod Beskidami w mieście Bielsko mieszkali fabrykanci, pracownicy fabryk, inteligencja i prości ludzie, którzy w wolnym czasie stawali się niestrudzonymi propagatorami polskiej turystyki, nie bacząc na trudności wynikające z prężnej działalności niemieckiego towarzystwa Beskidenverein. Wiedziano bowiem, że turystyka to sposób na życie i kulturotwórcza dziedzina życia społecznego.
Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości powstało najpierw w roku 1924 Koło Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego w Bielsku przy Oddziale PTT „Beskid Śląski” w Cieszynie, a w roku 1926 Koło Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego w Białej przy Oddziale Babiogórskim w Żywcu. Zrzeszeni w kołach działacze propagowali turystykę wśród osób dorosłych oraz szczególnie pracowali nad wychowaniem młodzieży w duchu patriotycznym. Wędrując po szlakach już częściowo oznakowanych, zdobywali szczyty gór, obserwowali przyrodę i cieszyli się z wolnej Polski.
Rozwój Kół w Bielsku i Białej stworzył mocne podwaliny pod powstanie samodzielnych Oddziałów PTT.
W związku z szybkim rozwojem turystyki w naszym rejonie 15 listopada 1930 roku ZG PTT w Krakowie utworzył Oddział PTT w Bielsku, który skupił Koło PTT w Bielsku i Koło PTT w Dziedzicach. Pierwszym Prezesem Oddziału został prof. Zygmunt Lubertowicz ceniony pedagog – patriota, poeta, przyjaciel młodzieży.
Natomiast w roku 1933 powstał Oddział PTT w sąsiedniej Białej, obejmujący duży obszar działania za rzeką Białą po Przełęcz Kocierską.
Wciąż przybywało członków i działaczy zaangażowanych w propagowanie turystyki i w zagospodarowywanie turystyczne Beskidów.
W latach 30 – tych na zakupionych działkach budowano nowe lub rozbudowywano istniejące schroniska turystyczne. Wspomnijmy zakup działki i budowę schroniska na Wielkiej Raczy, stylowego drewnianego budynku na Przegibku Żywieckim oraz największe przedsięwzięcie budowę nowoczesnego schroniska w Zwardoniu o nazwie „Dworzec Beskidzki” i oddanie go turystom 6 stycznia 1933 roku.
Oddział PTT w Bielsku stał się najliczniejszym i jednym z najsilniejszych finansowo Od-działów w Polsce. Kolejne Zarządy powoływały komisje programowe, które wspomagały działalność statutową i programową.
Niestety kolejna dziejowa tragedia, jaką była II Wojna Światowa, przerwała tę pożyteczną dla Polski działalność. Wielu działaczy doświadczyło cierpień i prześladowań, wielu turystów zginęło. Wśród nich prof. Józef Braszka, pierwszy prezes Koła PTT w Białej, który był nauczycielem w Realnym Gimnazjum Towarzystwa Szkół Ludowych im. Asnyka w Białej. Zginął w obozie w Mauthausen w 1940 roku.
Działacze, którzy szczęśliwie przeżyli wojnę, już w styczniu 1945 roku reaktywowali działalność Oddziału. Prezesem nowo ukonstytuowanego w dniu 25 maja 1945 roku Zarządu Oddziału wspólnego dla Bielska i Białej został Zenon Chmielewski, a wiceprezesami Tomasz Wróbel i Józef Grzybowski, a lokal Oddziału znajdował się przy ul. 3 Maja 23.
Mija pięć lat i 17 grudnia 1950 roku odbywa się w Warszawie Zjazd PTT i PTK, na którym powstaje Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, a za kilkanaście dni bo 01.01.1951 roku pod Beskidami nowe miasto Bielsko-Biała.
Po przemianowaniu Oddziału PTT w PTTK nastąpiła zasadnicza zmiana w pracy Towarzystwa, zajmującego się dotąd turystyką górską i związaną z nią problematyką. Powołano więc szereg komisji specjalistycznych dla poprawy oddziaływania zarówno na turystykę górską, nizinną, narciarską, ochronę przyrody, jak również pracę wśród młodzieży i organizację kół zakładowych.
W latach 1953 – 1955 nastąpiło dalsze ożywienie działalności Oddziału, co miało swój wyraz we wzroście liczby członków, wzrostem ilości kół zakładowych oraz imprez turystycznych.
W roku 1960 podjęto działania zmieniające wizerunek Oddziału, zmiana dotyczyła pracy organizacyjno-programowej oraz usługowej.
Do najaktywniejszych działaczy z połowy lat 60 – tych zaliczyć należy: Bolesława Filipowskiego, Józefa Waliłko, Jana Gutka, Jana Paszka, Irenę Sobel, Weronikę Grabską – Martyniak, Aleksandra Maderaka, Witolda Szałaśnego, Adama Wysockiego, Stanisława Zontka. Jedna z tych wymienionych osób jest wśród nas, kol. Jan Gutek .
Od lat 60-tych w oddziale aktywnie działają Komisje Opieki nad Zabytkami, Komisja Ochrony Przyrody, Komisja Turystyki Narciarskiej, Komisja Kajakowa, Rozpoczęła działalność Komisja Młodzieżowa, a szczególne miejsce w Oddziale zajęła Komisja Krajoznawcza, która organizowała imprezy krajoznawcze, dbając w szczególny sposób o prowadzenie imprez pod względem metodycznym i z dokładnie wytyczonym planem.
Komisja Turystyki Górskiej i przy niej aktywnie działający przodownicy turystyki górskiej. Za zasługi w upowszechnianiu turystyki i krajoznawstwa Zarząd Główny PTTK wyróżnił Oddział PTTK w Bielsku-Białej w dniu 23 listopada 1970 roku Złotą Honorową Odznaką PTTK.

W dalszej części mojego wystąpienia pozwolę sobie trochę skierować naszą uwagę w moim przekonaniu na dość ważną działalność turystyczną w Bielsku-Białęj. Nie ma chyba na tej sali osoby, która nie pamięta wiodącego w naszym mieście zakładu pracy, Fabryki Samochodów Małolitrażowych. Produkowano małe i pojemne samochody FIAT 126 p. Pracowało tam wiele osób i wśród nich pojawili się działacze PTTK.
W 1975 roku powołano Oddział zakładowy PTTK przy FSM w Bielsku – Białej, który działał do 2006 roku. W maju 2007 roku powołano Koło Okrzyn przy naszym Oddziale, które jest historyczną kontynuacją rozwiązanego Oddziału w Fabryce Samochodów Małolitrażowych. Zasłużonym prezesem koła jest kolega Kazimierz Czyż.
Jeszcze jedna historyczna ciekawostka napisana specjalnie na dzisiejsze spotkanie przez kolegę Jana Graffa Instruktora Krajoznawstwa Polski. W okresie istnienia województwa bielskiego w latach 1975 do 1998 funkcjonował Zarząd Wojewódzki PTTK. Pierwszym prezesem ZW PTTK był Aleksander Maderak, kolejnym dr Jan Wałach, następnym Bolesław Filipowski. Sekretarzem Zarządu Wojewódzkiego była Barbara Luks, skarbnikiem Teofil Gołębiewski. W skład Zarządu Plenarnego wchodzili prezesi Oddziałów m.in. Ryszard Mazur z Cieszyna, Tomasz Wróbel z Bielska-Białej, Jan Graff z Oświęcimia. W okresie działalności Zarząd Wojewódzki odnotowywał sukcesy w ogólnopolskich akcjach Towarzystwa takich jak: Polska Naszych Dni, Inwentaryzacja Krajoznawcza Polski. Zarząd Wojewódzki organizował kursy przewodników turystycznych, przodowników turystyki kwalifikowanej, organizatorów turystyki. Zrzeszał Oddziały PTTK z Bielska –Białej, Cieszyna, Żywca, Oświęcimia, Wadowic, Suchej Beskidzkiej oraz wiele oddziałów zakładowych.
W tym okresie dla Oddziału w Bielsku-Białej były lata chude i tłuste, kulminacja lat tłustych była w roku 1980, kiedy liczba członków wynosiła 7010 zrzeszonych w 101 kołach.
W następnych latach kolejne Zjazdy i nowo wybierane Zarządy Oddziału, które kierowały turystyczną maszyną oliwioną dużą rzeszą aktywistów programowych. Dla docenienia pracy aktywistów w turystyce regionalnej Zarząd Oddziału ustanowił w 1988 roku medal „Za Zasługi dla Oddziału PTTK w Bielsku – Białej”.
W roku 1991 Oddział uzyskał osobowość prawną.
Kadencja Zarządu 1989 – 1992 była bodajże najbardziej burzliwą od momentu powstania Oddziału. Zachodzące w kraju zmiany polityczne i gospodarcze odbiły się niekorzystnie na sytuacji naszej organizacji. Nowo wybrany Zarząd w 1989 roku musiał stawić czoła wielu nieznanym dotąd problemom.
Najważniejszym z nich to drastyczny spadek liczby członków, a co najistotniejsze upadek wielu zakładów pracy na terenie działania naszego Oddziału.
Z odrodzeniem kół zakładowych nie zdołaliśmy sobie poradzić do dnia dzisiejszego. Obecnie przy zakładzie pracy pozostały tylko 3 koła tj. Koło Nr 14 „ Globus”, Koło PTTK Bosmal oraz już wcześniej wspomniane reaktywowane Koło Okrzyn, ale już z zakładem macierzystym nie ma nic wspólnego.
Tak biegło życie turystyczne na Podbeskidziu dzięki zaangażowaniu wielu znaczących postaci bielsko-bialskiej społeczności.
Dla przypomnienia wymieńmy nazwiska osób, których nie ma już wśród z nas, którzy odeszli już dawno lub pożegnali się z nami kilka tygodni temu: Kazimierz Markiewicz, prof. Józef Braszka, prof. Stanisław Merta, dr. Leon Chrapkiewicz, Zenon Chmielewski, Tomasz Wróbel, Franciszek Płonka, Władysław Zajączek, prof. Zygmunt Lubertowicz, Bolesław Filipowski, Stefan Czernelecki, Stanisław Zontek, Marian Bielecki, Marian Malicki, Witold Szałaśny, Irena Sobel, Bronisław Durczak, Józef Grzybowski, Jan Paszek, Feliks Mazurkiewicz, Józef Ungeheuer, Karol Lazarek, Włądysław Firlej, Teofil Gołębiewski, Józef Waliłko, Roman Skrudlik, Kazimierz Migdał, Marian Wójcik, Antoni Kościelny, Jan Gorczyca i ostatni który nas opuścił, to Józef Binda.
Wielkie ukłony i podziękowania należą się tym, którzy przez wiele lat byli motorem działalności Oddziału, a obecnie wspierają nas i na ile starcza im sił i skutecznie nam dopingują. Wielu z nich jest na tej sali i myślę, że wymieniając mogłabym kogoś pominąć, ale myślę że wielkie ukłony za lata pracy, za bezinteresowny czas należą się wielu osobom przybyłym na dzisiejsze jubileuszowe spotkanie i tym, którzy z powodów zdrowotnych nie mogą być dzisiaj wśród nas. Jeszcze raz wszystkim dziękuję.

Jeszcze przez chwilę pozwolę sobie przedstawić kilku słowach przedstawić co działo się i dzieje się w Oddziale od poprzedniego jubileuszu.
Ostatni jubileusz obchodzony w roku 2010 był za prezesury kolegi – Jerzego Jurczaka, następnie w latach 2012 – 2013, to lata prezesowania kolegi – Edmunda Brzozowskiego, a od 2013 ta funkcja przypada mnie.
Przy każdym w wyżej wymienionych prezesów na drugim miejscu, jak anioł stróż był i jest wiceprezes kolega Henryk Russek.

Oddział PTTK „PODBESKIDZIE” w Bielsku-Białej od 2012 roku jest Organizacją Pożytku Publicznego. Starając się o status OPP i przed rejestracją tego faktu w Krajowym Rejestrze Sądowym toczyły się we Władzach Oddziału burzliwe dyskusje, nie znaliśmy dokładnych reguł postępowania, działań sprawozdawczych i jakie skutki w funkcjonowaniu Oddziału przyniesie OPP. Obecnie już jesteśmy mądrzejsi o 3 lata i wiemy, że wiąże się to z dużą dyscypliną sprawozdawczą, ale również łatwiej jest pozyskiwać środki finansowe na naszą działalność.
W roku 2012 na Nadzwyczajnym Zjeździe Oddziału podjęto uchwałę i nadano nazwę Oddziału w Bielsku-Białej „PODBESKIDZIE”.
Etymologia tej nazwy podawana przez kolegę krajoznawcę Stanisława Krzewińskiego była i jest czysto geograficzna.
Natomiast mogę ją wytłumaczyć również na dwa sposoby:
• Nazwa wiąże się z naszym miastem Bielsko-Biała pięknie położonym pod Beskidami, a w centrum nasz Oddział,
• Wielu zasłużonych działaczy nie było i nie jest rdzennymi bielszczanami i przybyli tutaj pod Beskidy, żeby pracować na rzecz członków Towarzystwa i mieszkańców regionu.

Nie mamy już żadnego żyjącego Honorowego Członka PTTK, nominowaną osobą przez Zjazd Oddziału w 2013 roku był wieloletni działacz kolega Zbigniew Grzbiela, ale niestety głosowanie podczas Walnego Zjazdu ZGPTTK nie było dla niego przychylne.
Mamy natomiast członków naszego Oddziału działających w Komisjach ZG PTTK:
Edmunda Brzozowskiego, Zdzisława Górywodę i Andrzeja Kucię.
Natomiast Kolega Henryk Russek jest członkiem Rady Nadzorczej w Spółce Hotele i Schroniska „Karpaty”
Władze Oddziału oraz wszyscy działacze Kadry Programowej Oddziału to drużyna w liczbie 90 osób, zawsze zwarta i gotowa do pracy.
Skutecznie realizujemy wszystkie podjęte projekty na rzecz członków Towarzystwa i mieszkańców Podbeskidzia.
Oddział obecnie liczy ok. 1400 członków. Zarząd Oddziału na kadencję 2013 – 2017 powołał
11 Komisji Problemowych, a Zjazd Radę Programową.
Jednostkami Oddziału są koła i kluby w liczbie 34, w tym 5 klubów, 8 kół oraz 27 Szkolnych Kół Krajoznawczo-Turystycznych – PTTK. Młodzież stanowi 35,3 % wszystkich członków Oddziału.
Na terenie Powiatu Bielskiego działa 5 SKKT- PTTK, w Kobiernicach, Mazańcowicach, Mesznej i Kozach.
Gminy wspierają działalność tych kół w ramach swoich możliwości, chociaż możemy powiedzieć, że trochę w tym temacie mamy do zrobienia. Wśród wyróżniających Gmin Powiatu Bielskiego możemy wymienić Gminę Wilkowice, która od 10 lat przyjmuje młodych turystów na swoim terenie i wspiera nasze działania. Najmłodszym dzieckiem Oddziału jest Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne PTTK, które powstało przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Kozach i liczy 52 małoletnich członków. Nowo powstałe koło jest żywym dowodem na to, że zapotrzebowanie na taką formę działalności na terenie szkół jest duże. Należy odszukać tylko takich nauczycieli, którzy z zapałem zrealizują powiedzenie za JÓZEFEM EPIFANEM MINASOWICZEM: „Świat takich nauczycieli chwalił i chwali, którzy ucząc chodzili, a chodząc nauczali”.
Bardzo dziękuję wszystkim nauczycielom, którzy podejmują trud wychowania dzieci i młodzieży poprzez krajoznawstwo i turystykę, Dyrektorom Placówek Oświatowych, w których działają SKKT, bardzo dziękuję za przychylność i pomoc w realizacji takiej formy działalności na terenie placówki. Od zawsze w statutach szkoły i rozporządzeniach MEN zapisane są cele wychowawcze i poznawcze, a można je realizować wyłącznie poprzez uprawianie krajoznawstwa i turystyki w różnych formach. To dzięki krajoznawstwu i turystyce uczymy młodzież najbardziej wartościowych cech potrzebnych w dorosłym życiu.

Skoro powiedziałam coś na temat Szkolnych Kół, to i czas na Koła, Kluby
Jesteśmy dumni z aktywności Koła Senior, które nieprzerwanie od 41 lat dba o zdrowie i aktywność fizyczną seniorów.
Każde z pozostałych Kół i Klubów Oddziału organizuje wiele imprez dla swoich członków. Weźmy pod uwagę Klub Narciarski Gronie, od zakończenia zimy w jednym roku planują następne wyprawy. Narty biegowe, śladowe czy skitourowe nie są im obce.
Klub Turystyki Wysokogórskiej realizuje projekty dla „Górali”, organizuje wyczynowe imprezy turystyki kwalifikowanej.
Młodzieżowy Klub Krajoznawczo-Turystyczny –PTTK, specjalizuje się w organizowaniu imprez turystyki aktywnej dla młodych ludzi oraz wykładów, odczytów i spotkań z podróżnikami i ciekawymi ludźmi.
Koło Grodzkie, przez 60 lat nieprzerwanej działalności, jest dużą podporą dla Zarządu Oddziału. Przed laty przyjęło imię długoletniego działacza i prezesa Tomasza Wróbla.
Swoje 55 lat istnienia obchodzi w tym roku Koło PTTK Globus, jako to, które kontynuuje tradycje koła zakładowego.
60 lat istnienia notuje w tym roku 2015 Beskidzkie koło Przewodników Turystycznych im. Stefana Czerneleckiego. Bogata jest jego historia, przez lata prowadziło działalność szkoleniową, a jego instruktorzy to najznamienitsza kadra, która była i jest trzonem programowym Oddziału.

Nie wszystkie Koła wymieniłam, ale wszystkie zostaną uhonorowane dyplomami, Honorowymi Odznakami lub medalami Oddziału „Za zasługi dla turystyki”.

Kilka chwil pozwolę sobie poświęcić pracy niektórych komisji problemowych.
Komisja Turystyki Górskiej dba o bezpieczeństwo w górach, a w 2015 była organizatorem 53 Rajdu Oddziałowego Wiosna.
Komisja Turystyki Narciarskiej, współorganizator Międzynarodowych Zimowych Zlotów Turystów z KST i KČT.
Komisja Turystyki Pieszej zajmuje się nizinnym wędrowaniem, promuje miasto i region poprzez udział w ogólnopolskich zlotach.
Komisja Kajakowa aktywnie reprezentuje Oddział na wodniackich imprezach w kraju i zagranicą i przywozi wiele dyplomów i pucharów. Ostatnim i najnowszym wyróżnieniem było otrzymanie w dniu 7.11.2015 r. przez koleżankę Krystynę Dunat w kategorii Kobiet Grand Prix w kajakarstwie nadane przez MSiT.
Komisja ds. Młodzieży, zajmuje się koordynowaniem prac Szkolnych Kół Krajoznawczo-Turystycznych PTTK, w tym zakresie ściśle współpracuje z Gminą Bielsko-Biała. Dużo by na ten temat mówić, ale myślę, że jesteśmy jedynym takim miastem w Polsce, gdzie władze samorządowe z dużym zaangażowaniem wspierają turystykę młodzieżową.
Komisja Historii i Tradycji, mozolnie dokumentuje ważne wydarzenia naszego Oddziału. Wielka, wielka strata dla naszego Oddziału, 9.10.2015 odszedł od nas kol. Józef Binda, który był dobrą duszą tej Komisji i Oddziału od wielu lat.
Komisja Odznaczeń i Wyróżnień intensywnie pracuje nad tym, aby uhonorować działaczy za całokształt pracy.
Na uwagę i wspomnienie zasługuje powołana na Zjeździe Rada Programowa, której zadaniem jest wspomaganie Zarządu, przygotowanie podstawowych dokumentów, regulaminów. Należy w tym miejscu podziękować koledze Stanisławowi Podżorskiemu, Jakubowi Kuflowi za wiele godzin poświęconych na realizację założonych celów oraz prowadzenie i aktualizowanie strony internetowej Oddziału.
Ogromną pracę w Oddziale wykonują Terenowe Referaty Weryfikacyjne Odznak turystyki kwalifikowanej, przyrodniczych i krajoznawczych.
Zarząd Oddziału współpracuje z organami Samorządu Terytorialnego
– Urzędem Miasta Bielsko-Biała, a w szczególności z Wydziałem Kultury Fizycznej i Turystyki, Wydziałem Promocji, Wydziałem Spraw Obywatelskim, Miejskim Zarządem Oświaty.
– Starostwem Powiatowym w Bielsku-Białej z Biurem ds. Promocji Powiatu, Kultury, Sportu i Turystyki.
– Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego,
– Gminą Wilkowice,
Pozyskujemy środki finansowe w ramach konkursu ofert, realizujemy projekty kierowane do młodzieży, seniorów, dla mieszkańców Bielska-Białej. Realizujemy projekty, które są finansowo wspierane przez Miasto Bielsko-Białą, to akcje: Przewodnik Czeka – cykl wycieczek, w czasie których uczestnicy mieszkańcy i przyjezdni turyści poznają historię i zabytki Bielska-Białej, Złazy i Zloty dla mieszkańców Bielska-Białej oraz Konkursy Fotograficzne. Jesteśmy równorzędnymi partnerami w opracowywaniu projektów i planów rocznych dotyczących turystyki. Dzięki tak przyjaznej atmosferze możemy wspólnie działać na rzecz promocji miasta i spełniać oczekiwania mieszkańców. Od tego roku 2015 jesteśmy członkami Lokalnej Organizacji Turystycznej „Beskidy”.
Przy wsparciu finansowym i w ramach współpracy ze Starostwem Powiatowym w Bielsku-Białej organizujemy dwie imprezy turystyki powszechnej wiosną i jesienią dla mieszkańców powiatu, ilość uczestników kształtuje się w liczbie ok. 700.
Dla poprawy bezpieczeństwa wędrowania, pozyskujemy pieniądze na odnawianie i wyznaczanie nowych szlaków górskich i narciarskich. Powierzają nam wykonanie tego zadania Miasto Bielsko-Biała, Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego i COTG ZG PTTK. Znakowaniem zajmuje się tym grupa wykwalifikowanych znakarzy pod przewodnictwem kol. Andrzeja Kuci.

Nie można w naszej działalności pominąć współpracy Oddziału PTTK PODBESKIDZIE w Bielsku – Białej z turystycznymi organizacjami zagranicznymi.
Oddział PTTK PODBESKIDZIE w ramach projektów przygranicznych współpracuje Klubem Czeskich i Słowackich Turystów. W 2004 roku, kiedy to podpisaliśmy porozumienie o współpracy. Z dużych, wspólnych projektów, należy wymienić: Międzynarodowe Zimowe Zloty Turystów organizowane co 2 lata i duży wkład w ich organizację ma Edmund Brzozowski – przewodniczący KN ZGPTTK
Współpracą na terenie przygranicznym najbardziej zaangażowany jest Klub Turystyki Wysokogórskiej Oddziału PTTK w Bielsku-Białej, który współpracuje z Klubem Słowackich Turystów Oddział w Żylinie i Klubem Czeskich Turystów Oddział w Opawie. Zrealizowany był projekt „BEZHRANIČNA KRASA HȎR” (Transgraniczne piękno gór), którego organizatorem był Oddział Żylina KST a partnerem zagranicznym Oddział PTTK w Bielsku – Białej. Kilku członków naszego Oddziału jest pełnoprawnymi członkami zarówno Klubu Słowackich Turystów i Klubu Czeskich Turystów „z wzajemnością”, co daje również wymierne korzyści materialne przy korzystaniu z infrastruktury turystycznej.
W roku 2014 realizowaliśmy projekt „Rakiety Śnieżne dla wszystkich” wspólnie ze Stowarzyszeniem Beskidy z Frydka – Mistka.
Turystyczna Organizacja Młodzieżowa Klubu Czeskich Turystów z Ostrawy zrealizowała z nami wiele wspaniałych projektów.
W roku 2015 przyjmowaliśmy grupę turystów z Serbii, również to zaowocowało wyjaz-dem grupy członków Młodzieżowego Klubu Krajoznawczo -Turystycznego naszego Oddziału.
Pragnę podziękować na ręce przybyłych gości ze Słowacji i Czech wszystkim działaczom, turystom KST i KČT za wspaniałą współpracę, za pomoc i turystycznie przyjazną atmosferę.

Zarząd Oddziału organizuje wiele imprez turystyki kwalifikowanej i krajoznawczych jedno i wielodniowych. Średnio w latach obsługujemy ok. 9000 osób. Zorganizowaliśmy spotkania dla seniorów z minimum 25 letnim stażem członkowskim w PTTK. Organizujemy wyjazdy krajoznawcze, spotkania przedświąteczne dla aktywu. Pamiętamy o naszych zmarłych działaczach i przystąpiliśmy do realizacji „Akcji Znicz”, gdzie odwiedzamy groby ok. 50 działaczy Oddziału. Wiele pozytywnych głosów słyszymy o tej akcji.

Ostatni projekt realizowany przez Oddział to XVI Ogólnopolski Zlot Oddziałów i Kół Środowiskowych PTTK od 2-4.10.2015 roku. Uczestniczyło 125 osób. Otrzymaliśmy liczne podziękowania za organizację i promocję regionu.

Podsumowując i powoli kończąc moje wystąpienie, mogę całkiem śmiało powiedzieć, że Oddział pnie się do góry, wzrasta ilość członków, przygotowujemy coraz więcej ciekawych imprez turystyki powszechnej, kwalifikowanej i krajoznawczej. Zauważamy większe zainteresowanie turystów i sympatyków tworzeniem planów na kolejne lata. Wypracowaliśmy system, który krok po kroku powoduje pozytywną reakcję mieszkańców ukierunkowaną na PTTK.

Nie jestem w stanie w tak krótkim czasie przedstawić całej działalności Oddziału.
Wszystkim turystom, sympatykom i działaczom z okazji jubileuszu pragnę podziękować i życzyć wszystkiego najlepszego tak w życiu prywatnym, zawodowym i społecznym.

Jestem przekonana, że najserdeczniejsze podziękowania od aktywu i turystów należą się dwóm osobom – podstawowym filarom naszego Oddziału od kilkudziesięciu już lat.
Za wiele lat pracy, za przygotowanie nie tylko tego jubileuszu jeszcze raz dziękuję.

Ja poproszę na tę scenę a wszyscy podziękujmy im oklaskami.
Maria Borgieł i Henryk Russek.

Dziękuję za uwagę

A oto kilka zdjęć:

Dodaj komentarz