I Ogólnopolski konkurs poetycki pt. „W górach…”

Regulamin ogólnopolskiego konkursu
poetyckiego pt. „W górach…”

            Postanowienia ogólne:

 1. Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Bestwinie
 2. Konkurs jest skierowany do dzieci, młodzieży oraz dorosłych
 3. Uczestnikiem konkursu może być każdy, kto zastosuje się do postanowień regulaminu.
 4. Celem konkursu jest promowanie czytelnictwa we wszystkich grupach wiekowych, ale także rozbudzanie ciekawości światem w szczególności majestatem „Gór”, rozwój kreatywności i twórczej inwencji oraz zwiększenie zainteresowania działalnością Gminnej Biblioteki Publicznej w Bestwinie i jej filii.
 5.             Zasady organizacji konkursu:
 6. Zadanie konkursowe polega na napisaniu wiersza, którego tematem będą „Góry”
 7. Prace konkursowe oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych:

I – uczniowie szkoły podstawowej
II – uczniowie szkoły średniej
III – dorośli

              Praca konkursowa musi spełniać poniższe warunki:

 • Autor może przysłać tylko JEDEN wiersz nigdzie wcześniej nie publikowany
  i nagradzany
 • Musi być wydrukowany w 3 egzemplarzach
 • Zestaw należy zaopatrzyć w godło (pseudonim, nie rysunek)
 • Do zestawu należy dołączyć zaklejoną kopertę opatrzoną tym samym godłem
  co wiersze i zawierającą
  czytelnie wypełniony formularz zgłoszeniowy oraz dla osoby niepełnoletniej podpisaną przez rodzica/opiekuna prawnego zgodę wg załączonych do regulaminu wzorów (załącznik nr 1 dla uczestników niepełnoletnich  i załącznik nr 2 dla uczestników pełnoletnich)

Konkurs trwa od 1.07.2021 – 20.09.2021 r. Prace należy przesłać pocztą lub składać w Bibliotekach w Bestwinie, Bestwince, Janowicach i Kaniowie

Adres do korespondencji:
Gminna Biblioteka Publiczna
ul. Szkolna 8
43-512 Bestwina
tel. 797 097 661

Nadesłane materiały nie podlegają zwrotowi i stają się własnością organizatora
Prace oceniać będzie komisja konkursowa wybrana przez dyrektora GBP w Bestwinie
Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji nagrodzonych wierszy w prasie lokalnej bez wypłaty honorariów.
Wyniki Konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej. 
Uroczyste zakończenie konkursu wraz z wręczeniem nagród i wyróżnień nastąpi w październiku w czytelni Gminnej Biblioteki Publicznej w Bestwinie, dokładny termin zostanie podany na stronie biblioteki www.gbpbestwina.eu

Patronat honorowy:

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze oddział w Bielsku-Białej
Wójt Gminy Bestwina Artur Beniowski

Patronat medialny:
„Magazyn Gminny”
„Gazeta Górska”

Pobierz kartę zgłoszenia:

dla uczestników niepełnoletnich
dla uczestników pełnoletnich

 

This entry was posted in Konkursy. Bookmark the permalink.

Comments are closed.